مشخصات فردی
نام:حميد متيني
ایمیل:
درباره من:كمبود آلفا-1-آنتي تريپسين: زيست شناسي ، تشخيص ، اهميت باليني و درمان هاي نوظهور مرجع معتبر در AATD است ، استانداردهاي لازم براي تشخيص ، نظارت ، درمان و راه هاي مناسب تحقيق را ارائه مي دهد. اين كتاب ، بيماري را از زيست شناسي اساسي و اپيدميولوژي ، گرفته تا تأثير باليني ، پوشش مي دهد و شامل درك تاريخ طبيعي اين بيماري و پيشرفت هاي قابل توجهي است كه در 20 سال گذشته از جمله ساختار سه بعدي مولكول انجام شده است. فعاليت بيولوژيكي گسترده آن و گزينه هاي درماني بهبود يافته ، از جمله جايگزيني درماني و ژن درماني. سردبيران متخصصان بين المللي را در اين زمينه استخدام كرده اند تا از فصل هاي مبتني بر شواهد و بينش هاي مربوط به پيشرفت هاي آينده درك اين بيماري استفاده كنند.